การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ รายละเอียดที่ประชุม ***สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  *** การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1  ***การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต