วันที่ 10 พ.ย. 2564 โดยนายพรชัย  นาชัยสินธ์ุ (นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง) ได้ลงพื้นที่พบปะพร้อมรองนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ, เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ, ประธานสภาเทศบาลฯ, รองประธานสภาเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯทั้งเขต 1 และ เขต 2 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ, ผอ.กองคลัง, นักพัฒนาชุมชน,นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, และพนักงานทั่วไปช่วยงานป้องกันฯ, พนักงานทั่วไปช่วยงานพัฒนาชุมชนและพนักงานขับรถได้ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านป่ายาง ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ,ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์, เด็กแรกเกิดและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสมัครกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ (ณษปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ) , การรณรงค์ช่วยเหลือกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม, การเก็บภาษีที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างและการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ในครั้งนี้

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต