วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนายพรชัย  นาชัยสินธ์ุ (นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง) ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ, เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ, ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯทั้งเขต1 และ เขต2 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ, ผอ.กองคลัง, นักพัฒนาชุมชน, นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, และพนักงานทั่วไป ได้ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านหัวดง ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์, เด็กแรกเกิดและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสมัครสวัสดิการผู้สูงอายุ(ฌาปณกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ), การรณรงค์ช่วยเหลือกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม, การเก็บภาษีที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างและการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลฯในครั้งนี้

 

https://www.facebook.com/131609839076769/posts/210119414559144/?sfnsn=mo 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต