ด้วยวันที่ 12 พ.ย. 2564 โดยนายพรชัย  นาชันสินธ์ุ (นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง) ได้ลงพื้นที่พบปะพร้อมรองนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ, เลขานุการนกเทศมนตรีฯ, ประธานสภาเทศบาลฯ, ผอ.กองคลัง, นักพัฒนาชุมชน, นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, และพนักงานทั่วไปช่วยงานป้องกันฯ, พนักงานทั่วไปช่วยงานพัฒนาชุมชนและพนักงานขับรถได้ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านเนินลาด ประชาสัมพันะ์การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์, เด็กแรกเกิดและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสมัครกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ (ฌาปณกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ), การรณรงค์ช่วยเหลือกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม, การเก็บภาษีที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างและการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ในครั้งนี้

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต