การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมท่าลาดดงยาง

  

 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต