วันที่ 11 พ.ค. 2565 นางสาวเสาวคนธ์ วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชน)พร้อมด้วยนางสาวเกศุดา จันทะรส (พนักงานช่วยงานนักพัฒนาชุมชน) และ นายพันธุ์ศร ทองสมบัติ (พนักงานขับรถ)ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพิ่มเติมที่ตกหล่นตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอห้วยเม็ก (ศจพ.อ.) เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนยากจนประจำปี 2565ในครั้งนี้ต่อไป

เว็ปไซต์ : https://bit.ly/3ysJlwO

เว็ปเพจ : https://bit.ly/3M72FE2

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต