วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายพรชัย นาชัยสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง เข้าร่วมพิธีประกาศวาระสุขภาพอำเภอ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 (โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน)
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต