ด้วยวันนี้ที่ 21 มิถุนายน 2565
น.ส.เสาวคนธ์ วะสมบัติ(นักพัฒนาชุมชน)/น.ส.เกศสุดา จันทะรส(พนักงานช่วยงานนักพัฒนาชุมชน) และ นายนิวัฒน์ มาตรา(พนักงานทั่วไป) ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะได้
ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนตามโครงการฯนี้ ต่อไป

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต