ประชาสัมพันธ์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) (google.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmgQAt-Gc3Nm3ELbRVxcrGhfEAUeJCquQygi2Vq8RM8e1zg/viewform?fbclid=IwAR1dJr4QW-5k67istepZ-fp7fgICQfSMSmHb6kxMyLacvnzE6KfTT3mHZTU

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต