ด้วยวันนี้ที่ 6 กรกฎาคม 2565
นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/รองประธานสภาเทศบาลฯ/สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต1,เขต2/นักพัฒนาชุมชน/พนักงานช่วยงานนักพัฒนาชุมชุน/ผู้นำชุมชนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรายละเอียดรายชื่อที่ให้ความช่วยเหลือ ในวันนี้

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต