การสร้างวัฒนธรรมองค์กร "No Gift Policy" งดการให้ ไม่รับของขวัญ อวยพรก็เพียงพอ

          โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ขจัดให้หมดสิ้นไป เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางจึงได้วางแผน การบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตว์สุจริต มีความโปร่งใส เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดความทุจริตคอร์รัปชันในเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง จึงจัดให้มีนโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"  เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางในทุกช่วงเทศกาล เพือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินในในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียด งเรับ - งดให้ ของขวัญ

          ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบ หรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนาระบบราชการไทย ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

574568
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
274
1243
2591
569416
3646
17227
574568

Your IP: 172.70.93.13
2023-12-07 11:53