นางสาวดารุณี นาชัยสินธุ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษานางฉวีวรรณ พงษ์หนองพอก

ผู้อำนวยการศูนย์เด็กวัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ


นางประภากร ภูเยี่ยมจิตร

ครู คศ.1


นางรัศมี เบ้าวรรณ์

ครู คศ.1นางนันทพร พลตื้อ

ครูผู้ดูแลเด็ก


 

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

ครูผู้ดูแลเด็ก


 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต