4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินลาด หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 164 ตารางเมตร รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต