เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้าสือ  ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน กันยายน 2563)

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต