เรื่่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต