ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 6  ราคากลาง 500,000 บาท  ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต