ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเนินลาด หมู่ที่ 9  ราคากลาง  500,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต