ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านรุ่งอรุณ หมู่ 14 - บ้านห้วยม่วง  ราคากลาง 500,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต