เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต