รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต