รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต