รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ ที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต