รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565  วันพฤหัสบดีที่ 25  สิงหาคม  2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

 

{

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต