รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครังที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต