นายประยูร  ไชยภาฤทธิ์ 

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางนางสุธิดา  อุปมา 

รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

 

นายสิทธิพร  โอฆะพนม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง


นายวิชัย  ภูชมศรี 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1


นายทองเพชร  รัตนบุตร 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1


นายสมควร  สิมมาลา 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1นายนิเทศ  ภูลายยาว 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 1


นายสุนทร คำศรี 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2


นางหนูพิศ  นุพพล 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2นายหนูเกณฑ์  สิงห์ภักดี 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2


นางวิรัตน์  ทองสมบัติ 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2


นายรักมณี  อุ่นทะยา 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2


นายอุดม  มาตรา 

สมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางเขต 2

 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต