นายสิทธิพร โอฆะพนม

หัวหน้าสำนักปลัด


นางลลดา ศิลาแสง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 


นางสาวเสาวคนธ์ วะสมบัติ 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางทรรศนีย์ สุริยะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ส.อ.ผนึก  สีหลัก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 


นายนิรันต์ นามเทพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน 


นางสาวกชนิภา นุพพล 

ผู้ช่วยนิติกร


นางฉัตดาพร อุทรส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววริศรา น้อยเสนา

คนงานทั่วไป


นางสาววัลภา ไชยสีหา

คนงานทั่วไป 


นายนิวัฒน์ มาตรา 

คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป

นายณรงค์ฤทธิ์ มีผล 

 

นายพันธุ์สรณ์ ทองสมบัติ

คนขับรถ

 นายนรพล เสนาธง 

ภารโรง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต