นายสิทธิพร โอฆะพนม

หัวหน้าสำนักปลัด


นางลลดา ศิลาแสง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 


นางสาวเสาวคนธ์ วะสมบัติ 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางทรรศนีย์ สุริยะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง

นักจัดการงานทั่วไป 


นายนิรันต์ นามเทพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน 


นางสาวกชนิภา นุพพล 

ผู้ช่วยนิติกร


นางฉัตดาพร อุทรส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววริศรา น้อยเสนา

คนงานทั่วไป


นางสาววัลภา ไชยสีหา

คนงานทั่วไป 


นายนิวัฒน์ มาตรา 

คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป

นายณรงค์ฤทธิ์ มีผล 


นายปรีชา ไชยชนะ 

คนขับรถ


นายพันธุ์สรณ์ ทองสมบัติ

คนขับรถ


ส.อ.ฤคิด ภูปา

คนขับรถ 


ส.อ.อนุ บุรีสาร 

คนขับรถ


นายนรพล เสนาธง 

ภารโรง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต